ماجرای سیلی خوردن استاندار آذربایجان عابدین خرم

ماجرای سیلی خوردن استاندار آذربایجان عابدین خرم

فردی به نام علیزاده که گفته میشود از دوستان قدیمی استاندار است به دلایل نا مشخص و خصومت شخصی در هنگام سخناچرانی اقدام به سیلی زدن و سپس هل دادن زین العابدین استاندار جدید آذربایجان شرقی می کند

بعاز این اتفاقا تنش هایی بین حضار شکل میگیردپس از این اتفاق استاندار  آذربایجان شرقی پشت تیریبون رفته و عنوان می کند فرد سیلی زننده را میبخشد و شکایتی ندارد، او در ادامه گفت انتظار پیش آمدن حاشیه هایی را در این مراسم داشته است.

پیشنهادی :  آهنگ رپ آمریکایی برای محمود احمدی نژاد
درباره این مطلب نظر دهید !