جدید ترین عناوین خبری امروز
جالب فا

توجه: رمز عبور شما به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

  • admin
  • آذر 8, 1400
  • 7:02 ب.ظ

طرح توجیهی باشگاه ورزشی رزمی

توضیحات

تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني ، موجب ايجاد تغييراتي در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلي در افزايش نرخ ابتلا به بيماريهاي گوناگون بالاخص امراض قلبي به شمار مي‌ايد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت هاي روزانه مي‌تواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد.

خلاصه طرح

موضوع طرح : باشگاه ورزشي ( ورزشهاي رزمي ) با ظرفيت پذيرش 2600 هنرجو در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

سرمايه گذاري كـل: 3/313 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 3/33 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 280 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه

اشتغالزايي : 7 نفر

مـقـدمـه :

تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني ، موجب ايجاد تغييراتي در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلي در افزايش نرخ ابتلا به بيماريهاي گوناگون بالاخص امراض قلبي به شمار مي‌ايد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت هاي روزانه مي‌تواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد.

از ديگر سو ، با عنايت به اشتغال بكار بانوان در محيط خارج از منزل و قرار گرفتن آنان در محيط هاي شهري ايجاب مي‌نمايد كه بانوان از آمادگي جسماني لازم براي گذران فعاليتهاي روزمره و حتي دفاع از خود – در موارد مقتضي – برخوردار باشند. انواع ورزش هاي رزمي متداول در كشور با توجه به اين عوامل ، مورد توجه اين قشر از جامعه واقع گرديده است.

باشگاههاي ورزشي در اين ميان محيط هايي هستند كه قادرند ضمن رعايت اصول علمي آموزش ورزش هاي رزمي در ضمن حفظ شئونات جامعه به اين مهم بپردازند. در اين راستا احداث چنين واحدهايي توسط بانوان علاوه بر دارا بودن توجيه اقتصادي مناسب راهي براي نيل به اهداف فوق الاشاره خواهد بود.

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

  1. مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداري داراي سالن به مساحت تقريبي 300 متر مربع كه ارزش رهن كامل (حصه ثابت ) آن معادل 250 ميليون ريال برآورد مي‌شود.

2- تجهيزات و تاسيسات :

رديف شــرح تعداد هزينه واحد هزينه (ميليون ريال)
1

2

3

4

5

6

كف پوش

تاتامي

وسايل ورزشي

سيستم اطفاي حريق و كمكهاي اوليه

سيستم تهويه

تجهيزات رختكن

2

1

3

2

10

2

2

3

جمــــع 22

3- تاسيسات اداري :

رديف شــرح تعداد هزينه (ميليون ريال)
1

2

3

4

5

رايانه روميزي

ميز و صندلي اداري

صندلي پلاستيكي

تلفن

ساير ( لوازم روي‌ميز و آشپزخانه، سطل زباله)

1 سري

1 سري

10

1

5

2

1

2

1

جمـــع 11

4- هزينه هاي قبل از بهره برداري :

رديف شـــرح هزينه ( ميليون ريال )
1 هزينه تهيه طرح توجيهي، اخذ مجوز و ثبت تسهيلات 4
جمـــع 4

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

شـــرح هزينه ( ميليون ريال )
حصه ثابت ساختمان

تجهيزات و تاسيسات

تجهيزات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

250

22

11

4

جــــمــــع 287
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) 3/14

جمـــــع كل

3/301

ب- سرمايه در گردش :

 

1- سوخت و انرژي :

رديف شــرح هزينه (ميليون ريال)
1

2

3

بــرق

تلفـن

شارژ ساختمان

5

18

2

جمـــع 25

2- حقوق و دستمزد :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف شــرح حقوق ماهانه 23%سهم‌كارفرما تعداد حقوق‌ كل ( 14 ماه)
1

2

3

4

مدير طرح

مدير داخلي

مربي

آبدارچي و سرايدار

2/1

1/1

1

85/0

31/3

04/3

04/11

35/2

1

1

4

1

11/20

44/18

04/67

25/14

جـــمـــع 7 84/119

3- هزينه استهلاك :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف

شرح ارزش دارايي ضريب استهلاك هزينه استهلاك
1

2

تجهيزات و تاسيسات

اثاثيه اداري

22

11

12%

20%

64/2

2/2

جمـــع 84/4

 

5- هزينه نگهداري و تعميرات :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف

شرح ارزش دارايي ضريب نت هزينه نت
1

2

تجهيزات و تاسيسات

اثاثيه اداري

22

11

4%

10%

9/0

1/1

جمـــع 2

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف شرح هزينه كل ( ميليون ريال )
1

2

3

4

5

سوخت و انرژي

حقوق و دستمزد

استهلاك

نگهداري و تعميرات

هزينه هاي پيش بيني نشده ( 5% اقلام فوق )

25

84/119

84/4

2

58/7

جــــمــع 26/159

سرمايه در گردش ( يكماهه )

شرح هزينه كل ( ميليون ريال )
حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

10

2

جـــمـــع 12

جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرح هزينه ( ميليون ريال )
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

3/301

12

جمـــــع كل

3/313

ج- درآمد طرح :

(ارقام به ميليون ريال )

رديف شــرح تعداد ميانگين شهريه جمـع
1 شهريه دوره هاي ورزشي 2600 11/0 286
جــمــع 286

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

رديف

شرح مبلغ(ميليون ريال)
1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله )

هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )

1

72/5

جمــع 72/6
پيش‌بيني مالي طرح
شرح ميليون ريال
درآمد طرح 286
قيمت تمام شده 26/159
سود ناويژه 74/126
كسر ميشود:

هزينه هاي اداري

72/5
سود عملياتي 02/121
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري 1
سود ويژه قبل از كسر ماليات
02/120

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 99/1 سال ( تقريبا بيست‌وچهار ماه )

محاسبه نقطه سر به سر:

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح هزينة متغير هزينة ثابت هزينة كــل
مبلغ درصد مبلغ درصد
حقوق و دستـمزد 94/41 35 9/77 65 84/119
سوخت و انـرژي 20 80 5 20 25
تعمير و نگهداري 6/1 80 4/0 20 2
اســـــتــــهلاك 84/4 100 84/4
هزيـنه هاي اداري 72/5 100 72/5
استهلاك قبل ازبهره برداري 1 100 1
پيش بينـــي نشده 44/6 85 14/1 15 58/7
جمـــع 7/75 28/90 98/165
نقطه سر به سر= 93/42 %

محاسبه كارمزد وام :

( ارقام به ميليون ريال )

1) عقد مشاركت مدني:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

نرخ كارمزد

كارمزد عقد مشاركت مدني

280 ميليون ريال

سه ماه

19%

3/13 ميليون ريال

2) عقد فروش اقساطي:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد تسهيلات

كارمزد عقد فروش اقساطي

كل كارمزد تسهيلات

كارمزد سالانه

اصل تسهيلات سالانه

3/293 ميليون ريال

45 ماه

19%

49/104 ميليون ريال

79/117 ميليون ريال

41/31 ميليون ريال

67/74 ميليون ريال

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات

شرح سال اول سال دوم سال سـوم سال چهارم
بازپرداخت اصل تسهيلات 56 67/74 67/74 67/74
كارمزد تســهيلات 56/23 41/31 41/31 41/31
جمـــع 56/79 08/106 08/106 08/106

فهرست مطالب

عنوان

-موضوع طرح -محل اجراي طرح-مديريت طرح

-سودآوري ونرخ بازده داخلي-توليدودرآمدطرح- هزينه هاي جاري طرح

-شرح هزينه هاي سرمايه اي

-جدول ساختمانها وتأسيسات موردنيازطرح

-جدول ماشين آلات وادوات موردنيازطرح

-جدول كاركنان دائم طرح

-جدول خريددام وارزش ريالي آن

-جدول تغييرات دام درسالهاي مختلف -جدول موجودي دام درپايان سال-جدول كاركنان دائم طرح

-احتياجات دامهاي مختلف بازاي راس

-جدول محاسبه هزينه خوراك -جدول قيمت علوفه دام -محاسبه هزينه سوخت وبرق مصرفي-محاسبه هزينه تعميرات ونگهداري -محاسبه هزينه استهلاك وتعميرات ونگهداري

-جدول شماره 10 هزينه هاي جاري طرح

-جدول شماره 11 مقداروارزش توليدات طرح

-جدول جريان نقدينگي مالي پروژه

-جدول محاسبه تحليل هزينه وفايده -نمودارمنافع خالص تنزيل شده -نمودارجريان نقدينگي – منابع تأمين سرمايه

-نتيجه گيري وبررسي وپيشنهاد

مـقـــــــد مــه:

ازمهمترين عواملي كه پيشرفت درهرفعاليت توليدي واقتصادي راتضمين مي كند تلفيق دانسته هاي علمي باامكانات عملي است واين امردربرخي ازرشته هاي توليدي مانند فعاليت هاي دامپروري لازم وضروري مي باشد . چنانكه نگاهي اجمالي به وضعيت دامپروري كشورهاي پيشرفته داشته باشيم مشاهده مي نماييم كه بابكارگيري تكنولوژي واستفاده ازعلوم وفنون تخصصي راندمان توليد دركشورهاي صنعتي بطورچشمگيري افزايش يافته تا آنجا كه حدود80% درصد توليدات دامي مربوط به اين كشورها ميباشد و20% بيست درصد ديگرتوليد راكشورهاي درحال توسعه دارامي باشند. اين روندتوليدنسبت معكوس باجمعيت كشورها داشته و5 ميليارد جمعيت دنيا 20% توليد رادارند . لازمه تامين نيازپروتئيني اين جمعيت 5 ميلياردي بايستي ازطريق توليدات كشورهاي درحال توسعه وياواردات ازكشورهاي پيشرفته انجام گيرد.

باتوجه به اينكه يكي ازساده ترين راههاي توليدپروتئين ازطريق شير وفرآورده هاي آن ميباشد سرمايه گذاري روي اين بخش توليدي راضروري تر مي سازد . همانگونه كه شاهد هستيم روندواردات فرآورده هاي لبني وشيرخشك ازبدو انقلاب تاكنون ازكاهش برخورداربوده وباتوجه به سياستهاي دولت مردان كشورجمهوري اسلامي ايران اين وابستگي بايستي قطع گردد . درهمين راستا مراكز توليد شير وتبديل فرآورده هاي لبني بطور چشم گيري افزايش يافته ولي اين مقدار باتوجه به روند روبه رشد جمعيت كشورمان ومقايسه ميانگين سرانه مصرف موادپروتئيني باسايركشورهاي پيشرفته كمبودچشمگيرآن رانشان مي دهد وبه جهت ضرورت گام برداشتن درراستاي خودكفايي وبمنظور رسيدن به اهداف وسياستهاي آتي كشورطرح گاوداري شيري صنعتي 50 رأسي كه درذيل مشروح آن ذكرگرديده درنظر گرفته شده است .

موضوع طرح:

احداث يك واحد گاوداري شيري به ظرفيت 50رأس گاو مولدشامل تكميل واحدو خريد 50 رأس تليسه 7 ماهه آبستن وخريد و نصب ماشين آلات و تهيه خوراك وتأمين هزينه هاي جاري طرح به منظور بهره برداري از يك واحد گاوداري شيري 50رأسي.

 

موقعيت جغرافيايي :

استان خراسان درشمال شرقي ايران ودرهمسايگي كشورهاي تركمنستان وافغانستان وبين 30و 21 تا 38 و18 عرض شمالي و55 و28 تا 61 و14 طول شرقي ازنصف النهارگرينويچ قرار دارد وارتفاع ازسطح دريا دربلندترين نقطه 3211 متر ودرپست ترين نقطه 300متر مي باشد. ميزان بارندگي متوسط استان خراسان 150 ميلي متردر سال است وجزء مناطق خشك محسوب مي شود.كاركنان دائم طرح شامل 2 نفركارگر نيمه ماهر و يك نفر كارگر شيردوشي كه حقوق آنها درجدول مربوطه آمده است.

تشريح طرح پيشنهادي :

عمليات طرح شامل احداث و تكميل ساختمانها و خريد ماشين آلات وادوات و خريد آذوقه و تأمين سرمايه درگردش و خريد دام و ساير هزينه ها مي باشد. كه پس ازتكميل ساختمانهاي موردنياز وخريد قسمتي ازآذوقه موردنياز اقدام به خريد 50 رأس تليسه 7 ماهه آبستن و يك رأس جوانه اصيل خواهد شد كه به اين ترتيب بهره برداري از طرح شروع خواهدشد وبراساس صورت وضعيت تغييرات دام ازتليسه هاي توليدي طرح جهت جايگزيني گاوشيري حذفي استفاده مي شود.

سودآوري و نرخ بازده سرمايه گذاري :

براساس هزينه ها ودرآمدهاي نقدي درطرح ازسال اول سود آور بوده ونرخ بازده سرمايه گذاري معادل 16 درصد نتيجه شده است.

 

توليد ودرآمدطرح:

درطول دوران طرح تعداد گاوشيري ثابت وتليسه هاي توليدي جهت جايگزيني گاوهاي شيري حذفي و تلف شده استفاده مي شود ومازاد آن به فروش مي رسد. شير توليدي گوساله پروار شده و گاوهاي شيري حذف شده و تليسه مازاد وكود دامي جزء درآمد نقدي طرح خواهد بود. وارزش آنها درجداول منعكس شده است.

هزينه هاي جاري طرح :

هزينه هاي جاري طرح شامل هزينه كاركنان دائم طرح – بيمه اجتماعي سهم كارفرما- هزينه خوراك دام- بهداشت ودارو- خريد گاونر- كاه مصرفي زيرپا-سم کاشي ساختمان- سوخت وبرق مصرفي -تعميرات ونگهداري وهزينه هاي پيش بيني نشده 5% مي باشد.

1- شرح هزينه هاي سرمايه اي طرح :

1-1-هزينه هاي ثابت طرح:

1-1-1-جـدول ساختمـانهـا وتأسيــسات مـوردنياز طرح ارقام به هزارريال

ارزش كل ارزش واحد غيرمسقف مترمربع مسقف مترمربع شـــرح رديف
45000 180 0 250 اصطبل گاوهاي شيرده وخشك 1
17500 35 500 0 بهاربندگاوهاي شيرده وخشك 2
11340 180 0 63 اصطبل تليسه هاي پاي كل تازايش 3
3955 35 113 0 بهاربندتليسه هاي پاي كل تازايش 4
8640 240 0 36 زايشگاه وباكسي گوساله هاي شيرخوار 5
1800 180 0 10 گوساله

هاي 3هفته تا5/2ماهگي

6
700 35 20 0 بهاربندگوساله هاي 3هفته تا5/2ماهگي 7
4500 180 0 25 گوساله داني5/2تا6ماهه 8
1750 35 50 0 بهاربندگوساله 5/2تا6ماهه 9
4500 180 0 25 گوساله 6 تا12ماهه ماده 10
1750 35 50 0 بهاربند گوساله 6 تا12 ماهه 11
4500 180 0 25 گوساله 6تا12ماهه نوپروار 12
1750 35 50 0 بهاربندگوساله 6تا12ماهه نوپروار 13
1350 180 0 7.5 جايگاه گاونر 14
525 35 15 0 بهاربندجايگاه گاونر 15
1800 180 0 10 داروخانه وبيمارستان 16
8750 350 25 0 محوطه عمليات دامپزشكي 17
21600 240 0 90 سالن انتظارشيردوشي نگهداري شير 128
141710 جمع

1-1-1-دنباله جـدول ساختمـانهـا وتأسيــسات مـوردنياز طرح ارقام به هزار ريال

 

ارزش كل ارزش واحد غيرمسقف مترمربع مسقف مترمربع شــرح رديف
3600 180 0 20 حمام دستشوئي وموتورخانه 19
10500 350 0 30 دفتراداري ومديريت 20
15000 240 0 63 انباركنستانتره 21
20000 200 0 100 هانگارعلوفه 22
17500 350 0 50 واحدمسكوني(خانه كارگري) 23
16000 80 200 0 سيلوي تخميري7*30*5/2 24
6000 60 100 0 مخزن جمع آوري كود2*10*10 25
0 100 0 منبع آب زميني3*3*2 26
50000 20 2500 0 محوطه سازي وجاده 27
14016 هزينه پيش بيني نشده5% 28
294326 جمع

 

 

 

2-1-1-جدول ماشين آلات وادوات وتجهيزات طرح ارقام به هزار ريال

ارزش كل ارزش واحد تعداد واحد شـــــــــــــــرح رديف
42000 42000 1 دست?اه پيکان 1
24000 24000 1 دست?اه شيردوش چهارواحدي ثابت 2
3000 150 20 عدد بيدون شير 50ليتري 3
2500 2500 1 عدد مخزن حمل شير5/1 تني 4
40000 40000 1 دست?اه شيرسردكن 2تني 5
51500 51500 1 دست?اه تراكتور 6
12000 12000 1 دست?اه تريلي 2تني 7
400 40 10 دست?اه بيل فولادي بادسته 8
75 25 3 عدد كلنگ بادسته 9
480 160 3 عدد فرعون بادي 10
800 400 2 عدد بخاري نفتي كاربوراتوردار 11
75 15 5 عدد چهارشاخ 12
2650 2650 1 دست?اه الكتروپمپ 13
5000 5000 1 دست?اه كف كش 14
4000 4000 1 دست?اه موتورپمپ 15
150 30 5 عدد بازوي تنظيم 16
2000 2000 1 دست?اه سمپاش موتور پشتي 17
1050 350 3 عدد كپسول اتفاء حريق 18
30000 30000 1 عدد منبع آب 60 ليتري باپايه ارتفاع 6 متر 19
1500 1500 1 عدد مخزن سوخت 3000 ليتري 20
450 450 1 عدد مخزن سوخت 1000 ليتري 21
600 600 1 عدد آب’رمكن نفتي 22
6000 6000 1 عدد موتوربرق اضطراري 23
35000 35000 1 فقره حق انشعاب برق 50 آمپر 24
265230 جمع

3-1-1-جدول خريددام وارزش ريالي آن ارقام به هزارريال

ارزش كل 8500 مقدار شرح رديف
425000 8500 50 خريد50رأس تليسه 1
7000 7000 1 جوانه اصيل 2
432000 جمع

جدول شماره 4 تغييرات وضعيت دام درسا لهاي مختلف

سال5وبعد سال4 سال3 سال2 سال1 شرح ضرايب فني:
98 98 98 98 100 درصدزايش
90 90 90 90 90 درصدگوساله گيري
4 4 4 4 0 درصدتلفات گاومولد
2 2 2 2 0 درصدتلفات تليسه
20 20 10 0 0 درصدحذف
تركيب گله:
50 50 48 50 50 گاوشيري
49 49 47 49 0 گاوشيري قابل بهره برداري
22 23 22 23 22 گوساله نر
23 22 23 22 23 گوساله ماده
22 23 22 22 0 تليسه
1 1 1 1 1 گاونر
فروش:
10 10 5 0 0 گاوشيري حذفي
9 10 14 20 0 تليسه مازاد
0 1 0 0 0 گاونرحذفي
22 23 22 23 22 گوساله نر

جدول ارزش موجودي دام درپايان هرسال ارقام به هزار ريال

3250000 3250000 3250000 3120000 3250000 گاوشيري
157500 157500 157500 157500 157500 گوساله ماده يكساله
4500 4500 4500 4500 4500 گاونر
3412000 3412000 3412000 3282000 3412000 جمع

جدول شماره 5 موجودي دام دپايان هرسال

سال 5به سال 4 سال 3 سال 2 سال 1 شرح
45 45 45 45 45 گوساله تا 8 ماهه
23 22 23 22 0 تليسه
49 49 49 47 49 گاوشيري
1 1 1 1 1 گاوخشك
1 1 1 1 1 گاونر
119 118 119 116 96 جمع

2- هزينه هاي جاري طرح:

الف ) جدول كاركنان دائم طرح ارقام به ريال

حقوق سالانه حقوق ماهانه تعدادنفر شـــــــرح رديف
15600000 600000 2 كارگرگاوداري 1
13000000 1000000 1 كارشناس دامپروري (مديرفني) 2
9100000 700000 1 كارگرشيردوشي 3
3600000 300000 1 دامپزشك پاره وقت 4
41300 حقوق سالانه كاركنان دائم طرح جمع

* 3 رديف اول معادل 23% درصد حقوق بيمه محاسبه گرديده است.

محاسبه مقدار خوراك مورد نياز سالانه بازاي هر راس به تفكيك نوع ماده خوراكي درواحد

شير سيلوي ذرت كنسانتره كاه يونجه شرح
350 0 300 0 200 گوساله تا 8 ماهه
0 2190 547.5 182.5 912.5 تليسه
0 4015 2555 547.5 1460 گاوشيري
0 2555 730 547.5 912.5 گاوخشك
0 2555 730 730 1095 گاونر
شير سيلوي ذرت كنسانتره كاه يونجه جمع كل نياز سالانه
15750 201845 140155 28105 82547.5 سال1
15750 241995 147090 31025 99702.5 سال2
15750 252215 152747.5 32302.5 103535 سال3
15750 250025 152200 32120 102622.5 سال4

احتياجات دامهاي مختلف به ازاي رأس به شرح جدول فوق

1-گاوشيرده : بااحتساب وزن 600 كيلو وزن زنده وميانگين 23 كيلوگرم توليدشير

روزانه بازاي يك رأس : سيلاژذرت 11كيلو- يونجه خشك 4 كيلو- كاه 1.5كيلوگرم كنسانتره 7 كيلوگرم

2-گاوخشك: بااحتساب 600كيلووزن زنده وازماه 8آبستني تا زايمان

نياز روزانه يك رأس به سيلوي ذرت 8كيلو- يونجه خشك 2.5 كيلو- وكاه 1.5 كيلو وكنسانتره 2.5 كيلو گرم

3-تليسه: 15تا 24 ماهگي درروز علوفه 4.5 كيلو وكنسانتره 2.5 كيلو

علوفه شامل يونجه خشك 2.5 كيلو- ذرت 6 كيلو – كاه 0.5 كيلو و كنسانتره 1.5 كيلوگرم

4-گوساله نروماده تاسن 8 ماهگي:

شير350 كيلو- يونجه 200 كيلو- كنسانتره 300كيلوگرم

5-گوساله ماده 8 تا 15 ماهگي:

سيلوي ذرت 5 كيلو- يونجه خشك 1.5 كيلو- كنسانتره 2 كيلو

6-گاونر تخمي: 3كيلو گرم يونجه – 2كيلوگرم كاه – 2.5 كيلو گرم كنسانتره – 7 كيلو گرم سيلوي ذرت

 

ب) محاسبه هزينه خوراك دام واحد ارقام به هزارريال

سال چهارم وبه بعد سال سوم سال دوم سال اول شرح
ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار
102623 102623 103535 103535 99703 99703 82548 82548 يونجه
9636 32120 9691 32303 9308 31025 8432 28105 كاه
129370 152200 129835 152748 125027 147090 119132 140155 كنسانتره
50005 250025 50443 252215 48399 241995 40369 201845 ذرت علوفه اي
22838 15750 22838 15750 22838 15750 22838 15750 شير
314471 552718 316342 556550 305273 535563 273317 468403 جمع

 

جدول قيمت علوفه

 

ارزش هركيلوگرم نوع توليد ارزش هركيلوگرم نوع علوفه
1450 شير 1000 يونجه خشك
18500 گوشت 300 كاه
7E+06 تليسه بارور 200 ذرت علوفه اي
50 كود 850 كنستانتره
ارزش به ريال * 1450 شير

 

ج )محاسبه هزينه سوخت وبرق مصرفي واحد:

 

ارزش كل ارزش واحد تعدادروز مقداردرروز واحد شرح
1008000 140 180 40 ليتر نفت مصرفي
657000 40 365 45 كيلووات برق
1350000 450 200 15 ليتر بنزين
3015 جمع

د) محاسبه هزينه لاستيك ماشين آلات واحد:

ريال 250000 وانت بارسالانه يك حلقه به ارزش

5- محاسبه هزينه سالانه تعميرات ونگهداري

تعميرات درصد ارزش شرح
7358 0.025 294325.50 الف) ساختمانهاوتأسيسات معادل 2.5% ارزش اوليه
13262 0.05 265230 ب) ماشين آلات وادوات معادل 5%ارزش اوليه
20620 559556 جمع هزينه هاي تعميرات ونگهداري

6- محاسبه هزينه استهلاك سالانه ساختمانها وتأسيسات وماشين آلات وادوات

* باتوجه به اينكه منظورنمودن استهلاك درهزينه ها باعث محاسبه دوبل يامجددنگردد وازطرفي برگشت سرمايه براي مامهم ميباشد لذا ارزش باقي مانده ساختمانها وتأسيسات وماشين آلات وادوات محاسبه مي گردد . عمرمفيد ساختمانهاوتأسيسات 20سال وماشين آلات وادوات 10سال درنظر?رفته شده است. ارزش اسقاط ساختمانها وتأسيسات 20درصد ارزش اوليه وماشين آلات 10درصد ارزش اوليه منظور شده اشت.

 

جدول شماره 10 هزينه هاي جاري طرح ارقام به هزارريال

ال6وبعوبعد سال5 سال4 سال3 سال2 سال1 شرح رديف
41300 41300 41300 41300 41300 41300 كاكنان دائم طرح 1
314471 314471 314471 316342 305273 273317 هزينه خوراك دام 2
3000 3000 3000 3000 3000 2500 بهداشت ودارو 3
300 300 300 300 300 250 كاه مصرفي زيرپا 4
1500 1500 1500 1500 1500 1500 سمپاشي ساختمانها 5
3015 3015 3015 3015 3015 3015 سوخت وبرق مصرفي 6
250 250 250 250 250 250 هزينه لاستيك ماشين آلات 7
56263 56263 56263 56263 56263 56263 هزينه تعميرات ونگهداري+استهلاك 8
21005 21005 21005 21098 20545 18920 هزينه هاي پيش بيني نشده5% 9
441104 441104 441104 443068 431446 397315 جمع

 

شرح درآمدهاي گاوداري:

مدت شيردهي305 روز توليدروزانه بازاي راس23کيلو گرم 49راس فروش شير:

سال اول: فروش شير: تعداد49 راس گاوشيرده وتوليدروزانه 23 كيلوگرم به ازاي رأس ومدت شيردهي 305 روزودرسالهاي بعدي طرح سلانه يك كيلوگرم به ميانگين توليد روزانه تاپايان طرح اضافه خواهد شد.

 

ريال 3000000 قيمت هرراس راس 22 فروش گوساله نر
ريال 50000 قيمت هرتن تن 450 كود

 

 

 

براي سالهاي ديگرهم به همين ترتيب حساب شده و درجدول ذيل آمده است.

فروش تليسه به شرح جدول تغيرات دامها درطي سالهاي طرح وقيمت جدول مربوطه

جدول شماره 11مقداروارزش توليدات طرح درسالهاي مختلف ارقام به هزاريال

جدول شماره 11مقداروارزش توليدات طرح درسالهاي مختلف ارقام به هزاريال
سال 4 به بعد سال3 سال 2 سال 1 شرح
ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار
563427 388570 541756 373625 498858 344040 #### 343735 شير
75000 37500 0 0 0 0 0 گوشت گاو
66000 22 66000 22 66000 22 66000 22 گوشت گوساله
65000 10 91000 14 130000 20 0 0 تليسه بارور
25000 500 25000 500 25000 500 22500 450 كودحيواني
794427 0 761256 0 719858 0 #### 0 جمع

 

 

 

جدول جريان نقدينگي مالي پروژه

1- هزينه ها

1-1- هزينه هاي سرمايه اي

خريدزمين1-1-1-
0 0 0 0 0 2-1-1-هزينه هاي مقدماتي طرح
3-1-1-احداث ساختمان وتآسيسات
4-1-1-خريدماشين آلات وتجهيزات
5-1-1-خريددام
جمع هزينه هاي سرمايه اي
2-1- هزينه هاي بهره برداري
41300 41300 # 41300 41300 1-2-1-كاكنان دائم طرح
314471 314471 # 316342 305273 2-2-1-هزينه خوراك دام
3000 3000 # 3000 3000 3-2-1-بهداشت ودارو
300 300 # 300 300 4-2-1-كاه مصرفي زيرپا
1500 1500 # 1500 1500 5-2-1-سمپاشي ساختمانها
3015 3015 # 3015 3015 6-2-1-سوخت وبرق مصرفي
250 250 # 250 250 7-2-1-هزينه لاستيك ماشين آلات
56263 56263 # 56263 56263 8-2-1-هزينه تعميرات ونگهداري
21005 21005 # 21098 20545 9-2- 1 – هزينه هاي پيش بيني نشده%5
441104 441104 # 443068 431446 جمع هزينه هاي بهره برداري
جمع كل هزينه ها

 

 

 

3 – درآمدها
563427 563427 # 541756 498858 1-3-شير
75000 75000 # 37500 0 2-3-گوشت گاو
66000 66000 # 66000 66000 3-3-گوشت گوساله
65000 65000 # 91000 130000 4-3-تليسه بارور
25000 25000 # 25000 25000 5-3-كودحيواني
794427 794427 # 761256 719858 جمع كل درآمدها

جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد: ارقام به هزارريال

سال6 سال5 سال4 سال3 سال2 سال1 شرح
0 794427 794427 761256 719858 586916 درآمد
0 441104 441104 443068 431446 397315 جمع هزينه هاي جاري
0 353322 353322 318188 288412 189600 منافع
0 0 0 0 0 1136494 منهاي سرمايه گذاري اوليه
0 353322 353322 318188 288412 -946894 نتيجه

 

منابع تامين سرمايه :

برنامه تأمين مالي پروژه:

در صورت استفاده از اعتبارات بانكي متقاضي بايستي 35 % هزينه هاي ثابت را سرمايه گذاري نمايد سپس بانك حاضر به مشاركت مي باشد و همچنين در خصوص هزينه هاي جاري نيز پس از به بهره برداري رسيدن طرح مي تواند از اعتبارات بانك استفاده نمايد كه شرح آن ذيلا آمده است

سرمايه گذاري كلي مورد نياز طرح: ارقام به هزار ريال

جمع آينده متقاضي تسهيلات بانكي سرمايه گذاري جديد قبلي شرح سرمايه گذاري رديف
10000 0 0 0 10000 تسطيح اراضي(زمين) 1
294326 103013.925 191312 294326 0 ساختمانها وتاسيسات 2
265230 92830.5 172400 265230 0 ماشين آلات وتجهيزات 3
2500 0 0 0 2500 هزينه هاي مقدماتي 4
572056 195844 363711 559556 12500 جمع
132438 46353 86085 132438 0 هزينه جاري3ماه 5
432000 151200 280800 432000 0 هزينه خريد دام 6
1136494 393398 730596 1123994 12500 جمع
58194 سود دوران مشاركت مدني سهم دولت
31335 سود دوران مشاركت مدني سهم متقاضي
89529 سود كل دوران مشاركت
سهم بانك سهم متقاضي مبلغ كل هزينه نوع سرمايه گذاري
647203 317158.59 906167 ثابت
86085 46353.4619 132438 جاري
733288 572112 948112 جمع كل

سود دوران مشاركت سهم بانك به هزينه ثابت اضافه ودرقالب اقساط ثابت پرداخت خواهد شد.

نحوه بازپرداخت تسهيلات: باتوجه به اينكه بازپرداخت وام ثابت 6 ساله واقساط مساوي ومدت دوران مشاركت آن يكسال و تسهيلات جاري با باز پرداخت 5 سال مي باشد جدول بازپرداخت تسهيلات به شرح زير است

قسط وسود كارمزد سهم متقاضي كارمزد سهم تبصره كارمزد اصل قسط سال باز پرداخت رديف
167302 20387 37861 58248 129441 اول 1
160992 16989 31551 48540 129441 دوم 2
154681 13591 25241 38832 129441 سوم 3
148371 10193 18931 29124 129441 چهارم 4
142061 6796 12620 19416 129441 پنجم 5
0 0 0 0 0 ششم 6
773407 194161 647203 جمع

جدول باز پرداخت تسهيلات ثابت مبالغ به هزارريال

 

جدول باز پرداخت تسهيلات جاري مبالغ به هزارريال

مبلغ ?رداختي كارمزد سهم متقاضي كارمزد سهم بانك كارمزد اقساط مبلغ تسهيلات سال رديف
14204 3013 5596 8609 28695 86085 اول 1
10653 2260 4197 6456 28695 57390 دوم 2
7102 1506 2798 4304 28695 28695 سوم 3
31959 134924 19369 86085 جمع 4

حال باتوجه به ميزان وام دريافتي باز پرداخت اقساط در سالهاي مختلف جدول آن به شرح زير مي باشد

 

 

 

جدول باز پرداخت تسهيلات ثابت وجاري باتوجه به درآمدهاي طرح مبالغ به هزارريال

مانده جهت هزينه هاي جاري اقساپرداختي + كارمزد در آمد سال رديف
جمع جاري ثابت
405410 181506 14204 167302 586916 اول 1
548213 171645 10653 160992 719858 دوم 2
599473 161783 7102 154681 761256 سوم 3
646055 148371 0 148371 794427 چهارم 4
652366 142061 0 142061 794427 پنجم 5

 

 

 

جدول پيش بيني سود وزيان طرح براي 5 سال ارقام به هزار ريال

5 4 3 2 1 شرح/ سال
794427 794427 761256 719858 586916 فروش نقدي
كسرمي شود:
441104 441104 443068 431446 397315 هزينه هاي جاري
353322 353322 318188 288412 189600 مازاد نقدي عمليات
كسر مي شود:
35644 35644 35644 35644 35644 استهلاك
منظور ميشود:
0 0 130000 302000 2980000 تغيير در ارزش موجودي دام
317678 317678 412544 554768 3133957 سودناويژه
كسر مي شود:
19416 29124 38832 48540 58248 كارمزد فروش اقساطي سهم الشركه
4304 6456 8609 كارمزد فروش اقساطي مواد اوليه
298262 288554 369408 499771 3067100 سود(زيان) ويژه

 

جدول گردش وجوه نقدي براي 5 سال ارقام به هزار ريال

5 4 3 2 1 شرح / سال
298262.3772 288554.3384 369407.6434 499771.2859 3067099.91 سود(زيان) ويژه
برگشت ميشود:
35644 35644 35644 35644 35644 استهلاك
0 0 130000 302000 2980000 تغيير در ارزش موجودي دام
353322 353322 318188 288412 189600 نتيجه عمليات نقدي
0 572112 سرمايه گذاري متقاضي
0 733288 تسهيلات بانك
353322 353322 318188 288412 1495000 جمع وجوه نقدي
كسرميشود:
1305400 هزينه هاي سرمايه اي
129441 129441 129441 129441 129441 پرداخت فروش اقساطي سهم الشركه
28695 28695 28695 پرداخت فروش اقساطي مواد اوليه
0 0 0 0 0 برداشت سود
223882 223882 160052 130276 31465 مازاد نقدي
769556 545675 321793 161741 31465 مازاد نقدي انباشته

 

جدول پيش بيني ترازنامه براي 5 سال ارقام به هزار ريال

5 4 3 2 1 شرح / سال
دارائيها:
10000 10000 10000 10000 10000 زمين
294326 ساختمانها وتاسيسات
265230 ماشين آلات
31464.84549 مازاد نقدي انباشته
2500 هزينه مقدماتي
603520 جمع دارائيها
بدهيها:
ارزش ويژه
0 129441 258881 388322 517762 مانده تسهيلات فروش اقساطي سهم الشركه
0 28695 57390 مانده تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه
0 129440.5164 258881.0328 417016.5494 575152.0661 جمع بدهيها

 

 

نتيجه گيري بررسي وپيشنهاد:

“طرح پيشنهادي ازنقطه نظرامكان اجرافني ومديريتي بررسي وكاملا””موجه بنظر مي رسد.باعنايت به نرخ بازدهي سرمايه گذاري داخلي به ميزان 12% قابل توجيه وازنظراقتصادي و اشتقال زايي واحدوفرآورده هاي متفرقه توليدي همچنين باعنايت به تأمين بخشي ازنيازجامعه به پروتئين حيواني وويتامينهاي موجوددرشيرفرآورده هاي جنبي وگوشت كاملا””موجه بنظر مي رسدهمچنين طرح باتوجه به درآمدهاي آن ميتواند تسهيلات در يافتي را باز پرداخت نموده واز سال هفتم طرح بدون بدهي بانكي وباافزايش ارزش افزوده در اختيارمجري مي باشد در پايان لازم به ذكر است كه زمين مورد نياز طرح توسط مجري تامين شده است . ”

در انتها سعی شده است نقشه های اين واحد دامپروری تا حد امکان و بدون اشکال رسم گردد.

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *