گام به گام درس1 کتاب کار زبان نهم

گام به گام درس1 کتاب کار زبان نهم

 • حل تمرین 1 و 2 درس اول زبان انگلیسی نهم

  حل تمرین 1 و 2 درس اول زبان انگلیسی نهم

حل تمرین های کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم

 • حل تمرین 5 و 6 درس اول زبان نهم

  حل تمرین 5 و 6 درس اول زبان نهم

 

حل تمرین های کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم

 • حل تمرین های 6 و7 درس اول کتاب کار زبان نهم

  حل تمرین های 6 و7 درس اول کتاب کار زبان نهم

 

حل تمرین های کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم

 • حل تمرین 8 تا 10 درس اول زبان انگلیسی پایه نهم

  حل تمرین 8 تا 10 درس اول زبان انگلیسی پایه نهم

 

حل تمرین های کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم

پیشنهادی :  گام به گام درس 5 کتاب کار زبان نهم
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...