گام به گام درس 6 کتاب کار زبان هشتم

گام به گام درس 6 کتاب کار زبان هشتم

 • حل تمرین 1 درس 6 زبان هشتم

  حل تمرین 1 درس 6 زبان هشتم

ترجمه و حل تمرین درس 6 زبان هشتم

 • حل تمرین 2 و3 درس ششم زبان هشتم

  حل تمرین 2 و3 درس ششم زبان هشتم

 

ترجمه و حل تمرین درس 6 زبان هشتم

 • حل تمرین 4 درس 6 زبان هشتم

  حل تمرین 4 درس 6 زبان هشتم

 

ترجمه و حل تمرین درس 6 زبان هشتم

 • حل تمرین 5 درس 6 زبان هشتم

  حل تمرین 5 درس 6 زبان هشتم

 

ترجمه و حل تمرین درس 6 زبان هشتم

 • حل تمرین 6تا7 درس 6 زبان هشتم

  حل تمرین 6تا7 درس 6 زبان هشتم

 

ترجمه و حل تمرین درس 6 زبان انگلیسی هشتم

پیشنهادی :  اگر شما به جای ماهی‌ها و پرنده‌ها بودید چه انتظاری داشتید؟
درباره این مطلب نظر دهید !