حل تمرین صفحه ۵ ریاضی هفتم

حل تمرین صفحه ۵ ریاضی هفتم

۱- سه عددبعدی الگوهای زیر را بنویسید. رابطه ی بین عددها را توضیح دهید.

۲- شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته میشود؟ چرا؟

۳- اگر شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا کند چه کسری از شکل شماره ۶ رنگی است؟

برای دانلود کلیک کنید

درباره این مطلب نظر دهید !