جواب کاربرگه 22 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 22 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

جواب کاربرگ شماره 22 اجتماعی ششم ابتدایی

سوال

الف- با استفاده از مطالب متن درس، ویژگی های خلیج فارس و دریای عمّان را در جدول بنویسید و آنها را با هم مقایسه کنید. (شباهت ها و تفاوت ها)

پاسخ

دریای عمّان خلیج فارس
شوری آب آن از خلیج فارس کمتر است. شوری آب آن از دریای عمّان بیشتر است.
به اقیانوس هند راه دارد. به اقیانوس هند راه ندارد.
عمق آن از خلیج فارس بیشتر است. عمق آن از دریای عمان کمتر است.
هیچ جزیره ای ندارد. جزایر فراوانی دارد.
بریدگی‌های آن کمتر از خلیج فارس است. بریدگی های زیادی دارد که برای بندر مناسب اند.

سوال

ب- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

پاسخ

  1. دریاچه گودال‌های آبی وسیع در سطح زمین است که به اقیانوس راه ندارد.
  2. به پیشروی آب دریاها در داخل خشکی‌ها خلیج میگویند.
  3. باریکه یا آبراهه‌ای که دو دریا را به هم وصل میکند، تنگه نامیده میشود.
درباره این مطلب نظر دهید !