جواب فعالیت صفحه ی ۲۲ علوم سوم جواب فعالیت صفحه ی ۲۲ علوم سوم دبستان

جواب فعالیت صفحه ی ۲۲ علوم سوم دبستان

امروز براتون مطلبی با عنوان زیر براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره و حتما در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو به اشتراک بزارید :

چند ظرف پر از آب در کلاس قرار گرفته است. هر گروه یکی از ظر فها را بر م یدارد و در مورد مقدار آب آن حدس م یزند )چند لیتر آب دارد؟( و حدس خود را آزمایش م یکند. شما هم این کار را انجام
دهید و بگویید چگونه درستی و نادرستی حدس خود را آزمایش کردید.

جواب :

جواب فعالیت صفحه ی 22 علوم سوم دبستان

پیشنهادی :  گام به گام بخش دوم تفکر و سبک زندگی هشتم
درباره این مطلب نظر دهید !