گام به گام فصل اول هندسه دهم

گام به گام فصل اول هندسه دهم

 • جواب فعالیت صفحه 10 هندسه دهم

  جواب فعالیت صفحه 10 هندسه دهم

مبحث ترسیم های هندسی حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه

 • حل کاردرکلاس و فعالیت صفحه 10 هندسه دهم

  حل کاردرکلاس و فعالیت صفحه 10 هندسه دهم

 

مبحث ترسیم های هندسی حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه

 • حل فعالیت و کار در کلاس ص 12 فصل اول هندسه دهم

  حل فعالیت و کار در کلاس ص 12 فصل اول هندسه دهم

 

مبحث ترسیم های هندسی حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه

 • جواب فعالیت صفحه 13 فصل اول هندسه دهم

  جواب فعالیت صفحه 13 فصل اول هندسه دهم

 

مبحث ترسیم های هندسی حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه

 • پاسخ سوالات صفحه 14 فصل اول هندسه دهم

  پاسخ سوالات صفحه 14 فصل اول هندسه دهم

 

مبحث ترسیم های هندسی حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه

 • پاسخ سوالات صفحه15 فصل اول هندسه دهم

  پاسخ سوالات صفحه15 فصل اول هندسه دهم

 

مبحث ترسیم های هندسی حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه

 • حل تمرین صفحه 16 فصل اول هندسه دهم

  حل تمرین صفحه 16 فصل اول هندسه دهم

 

مبحث ترسیم های هندسی حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه

 • پاسخ فعالیت صفحه 19 فصل اول هندسه دهم

  پاسخ فعالیت صفحه 19 فصل اول هندسه دهم

 

مبحث استدلال حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه دهم

 • جواب فعالیت صفحه 20 فصل اول هندسه دهم

  جواب فعالیت صفحه 20 فصل اول هندسه دهم

 

مبحث استدلال حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه دهم

 • حل فعالیت ص 21 و فعالیت ص 27 فصل اول هندسه دهم

  حل فعالیت ص 21 و فعالیت ص 27 فصل اول هندسه دهم

 

پیشنهادی :  گام به گام فصل دوم هندسه دهم

مبحث استدلال حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه دهم

 • حل تمرین صفحه 27 فصل اول هندسه دهم

  حل تمرین صفحه 27 فصل اول هندسه دهم

 

مبحث استدلال حل فعالیت ها ، کاردرکلاس ها و تمرین های فصل اول هندسه پایه دهم

 • جواب فصل 1 بزودی بارگزاری می گردد

  جواب فصل 1 بزودی بارگزاری می گردد

 

گام به گام و حل تمرین سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

درباره این مطلب نظر دهید !