گام به گام درس1 زبان انگلیسی یازدهم

گام به گام درس1 زبان انگلیسی یازدهم

 • حل تمرین GetReady در س1 زبان یازدهم

  حل تمرین GetReady در س1 زبان یازدهم

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین صفحه 18 درس1 زبان یازدهم

  حل تمرین صفحه 18 درس1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • ترجمه conversation درس 1 زبان یازدهم

  ترجمه conversation درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • ادامه ترجمه conversation درس 1 زبان یازدهم

  ادامه ترجمه conversation درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین صفحه 21 درس 1 زبان یازدهم

  حل تمرین صفحه 21 درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین صفحه 22 درس 1 زبان یازدهم

  حل تمرین صفحه 22 درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • ترجمه صفحه 23 درس 1 زبان یازدهم

  ترجمه صفحه 23 درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • ترجمه کلمات ریدینگ درس 1 زبان یازدهم

  ترجمه کلمات ریدینگ درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین ریدینگ درس 1 زبان یازدهم

  حل تمرین ریدینگ درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین بخش کلمات درس1 زبان یازدهم

  حل تمرین بخش کلمات درس1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین صفحه 31 درس 1 زبان یازدهم

  حل تمرین صفحه 31 درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • ترجمه listening درس 1 زبان یازدهم

  ترجمه listening درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • ترجمه صفحه 35 درس 1 زبان یازدهم

  ترجمه صفحه 35 درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • ترجمه صفحه 36 درس 1 زبان یازدهم

  ترجمه صفحه 36 درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • ترجمه writing درس 1 زبان یازدهم

  ترجمه writing درس 1 زبان یازدهم

 

پیشنهادی :  جواب فعالیت های درس چهارم مطالعات هشتم

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین صفحه 40 درس 1 زبان یازدهم

  حل تمرین صفحه 40 درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین صفحه 41 درس 1 زبان یازدهم

  حل تمرین صفحه 41 درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین صفحه 43 درس 1 زبان یازدهم

  حل تمرین صفحه 43 درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین صفحه 45 درس 1 زبان یازدهم

  حل تمرین صفحه 45 درس 1 زبان یازدهم

 

ترجمه ریدینگ و حل تمرین های درس اول زبان یازدهم

 • حل تمرین لیستنتینگ درس 1 زبان یازدهم

  حل تمرین لیستنتینگ درس 1 زبان یازدهم

 

گام به گام زبان یازدهم درس اول

درباره این مطلب نظر دهید !