گام به گام درس 1 کتاب کار زبان هشتم

گام به گام درس 1 کتاب کار زبان هشتم

 • حل تمرین 1 درس 1 زبان هشتم

  حل تمرین 1 درس 1 زبان هشتم

حل تمرین درس1 زبان هشتم

 • حل تمرین 2 درس 1 زبان هشتم

  حل تمرین 2 درس 1 زبان هشتم

 

ترجمه و حل تمرین زبان هشتم

 • حل تمرین 3و4 درس 1 زبان هشتم

  حل تمرین 3و4 درس 1 زبان هشتم

 

ترجمه و حل درس 1زبان هشتم

 • حل تمرین 5تا7 درس 1 زبان هشتم

  حل تمرین 5تا7 درس 1 زبان هشتم

 

ترجمه و حل درس 1زبان هشتم

پیشنهادی :  گام به گام درس 2 کتاب کار زبان هشتم
درباره این مطلب نظر دهید !