مگر ما

چقدر مبهم بودیم

که کسی ما رو

نفهمید؟!‌

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد لبخند ، عاشقانه و تلخ و خنده کودک و لبخند میزنم سهراب سپهری