به کسایی

که بهتون حسودی میکنن

احترام بزارین

اونا تنها کسایی هستن

ک قبول دارن

شما بهتر از اونایین!!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔