راهنمای پودمان 9 کار و فناوری هفتم

راهنمای پودمان 9 کار و فناوری هفتم / گام به گام پودمان نهم کار و فناوری پایه 7

جواب کاردرکلاس صفحه 100 کاروفناوری هفتم
جواب کاردرکلاس صفحه 100 کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 9 کتاب کاروفناوری هفتم

جواب جدول صفحه 104 کاروفناوری هفتم
جواب جدول صفحه 104 کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 9 کتاب کاروفناوری هفتم

جواب پرسش صفحه 112 کاروفناوری هفتم
جواب پرسش صفحه 112 کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 9 کتاب کاروفناوری هفتم

جواب بررسی صفحه 114 کاروفناوری هفتم
جواب بررسی صفحه 114 کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 9 کتاب کاروفناوری هفتم

پیشنهادی :  گام به گام درس ششم نگارش یازدهم
درباره این مطلب نظر دهید !