حل تمرین صفحه 4 ریاضی هفتم

حل تمرین صفحه 4 ریاضی هفتم

۱- مجموع سن سه نفر ۱۴ سال و حاصلضرب سن آنها ۷۰ است.سن بزرگترین نفر چقدر است؟

 

۲- دوستان شما یک عدد حسابی کوچک تر از ۱۰۰را در نظر گرفته شما با طرح چند سوال عدد مورد نظر را پیدا میکنید او فقط میتواند به سوال های شما بله و خیر گوید چگونه میتوانید عدد مورد نظر را پیدا کنید؟

برای دانلود کلیک کنید

درباره این مطلب نظر دهید !