حل تمرین ریاضی پایه هفتم صفحه 3

حل تمرین ریاضی پایه هفتم صفحه 3

۱- دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آن ها ۲۴ و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد.

کوچکترین عدد طبیعی چیست؟

حاصل ضرب آن در چه عددی ۲۴ است؟

اکنون عدد طبیعی بعدی را در نظر بگیرید و به همین ترتیب عددهارا پیدا کنید

 

۲- با انگشتان یک دست به ۵ صورت میتوان عدد یک را نشان داد به چند صورت میتوان عدد ۲ را نشان داد؟

 

۳- با سه رقم ۷ و ۲ و ۵ تمام عددهای سه رقمی ممکن را بنویسید

۴- با سکه های ۵۰ و ۱۰۰ تومانی به چند حالت میتوان ۵۰۰ تومانی درست کرد؟

برای دانلود کلیک کنید

درباره این مطلب نظر دهید !