جواب کاربرگه 5 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 5 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

 1️⃣ این اخبار از روزنامه ها برداشته شده است. هر یک از آنها به کدام عوامل مؤثر بر کشاورزی مربوط است، طبیعی یا انسانی؟

پاسخ

1-طبیعی

2-انسانی

3-انسانی

4-طبیعی

5-طبیعی

سوال

2️⃣ نمودار را تکمیل کنید:

پاسخ

عوامل طبعیی:

آب

خاک

آب و هوا

عوامل انسانی:

عواد

نیرو کار

سرمایه

ابزار و وسایل

درباره این مطلب نظر دهید !