گام به گام پودمان 8 کاروفناوری هشتم

گام به گام پودمان 8 کاروفناوری هشتم

  • جواب پرسش صفحه 130 کاروفناوری هشتم

    جواب پرسش صفحه 130 کاروفناوری هشتم

جواب جدول ها وپرسش های پودمان 7 (ماکت سازی) کاروفناوری هشتم

درباره این مطلب نظر دهید !