ریاضی ششم فصل دوم (کسر) با جواب

ریاضی ششم فصل دوم (کسر) با جواب

جواب سوالات ریاضی ششم ابتدایی فصل دوم (از صفحه ی ۲۴ تا ۴۲) شامل فعالیت، تمرین و کار در کلاس درس های جمع و تفریق، ضرب و تقسیم و محاسبات با کسرها و همچنبن مرور فصل دوم با جواب فرهنگ نوشتن ریاضی ششم دبستان صفحه ی ۴۰ و… به تفکیک هر درس و صفحه به صورت کامل تقدیم شما می‌شود.

➗ ریاضی ششم فصل دوم کسر با جواب ➗

➕ درس جمع و تفریق کسرها ریاضی ششم ➖

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم

1- با توجّه به آنچه از کسر آموخته اید، مثال هایی از کسر در اطراف خود طرح و با دانش آموزان دیگر در این باره گفت و گو کنید.

مثلاً کسری از کیکِ تولد که سهم من شده است یا کسری از هندوانه که قاچ می‌کنیم و…

2- در جدول زیر کسر یا عدد مخلوط مناسب را بنویسید و شکل های لازم را رسم یا رنگ کنید. آخرین سطر را به دلخواه خودتان کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم

3- حاصل جمع و تفریق ها را پیدا کنید. هرجا لازم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

جواب فعالیت صفحه 24 ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم

(توجه داشته باشید که از اینجا به بعد هرجا علامت ممیز یا اسلش وجود دارد در واقع خط کسری هست مثلاً منظور از 1/2 در واقع یک دوم هست)

ناهید دیروز 3/4 لیتر و امروز 5/6 لیتر شیر نوشیده است. او میخواهد بداند در این دو روز روی هم چند لیتر شیر نوشیده است. راه حل او و دوستش را توضیح دهید. هر جا که لازم است راه حل را کامل کنید.

الف) ناهید ابتدا کسرهای مساوی 3/4 و 5/6 را با مخرج های برابر پیدا کرد و بعد پاسخ را به دست آورد:

20/24 = 5/6             18/24 = 3/4

لیتر  7/12   1 = 19/12 = 38/24 = 20/24 + 18/24 = 5/6 + 3/4

ب) مهدیه به روش دیگری عمل کرد. روش او و ناهید را با هم مقایسه کنید.

لیتر 7/12  1 = 19/12 = 10/12 + 9/12 = 5/6 + 3/4

مهدیه مانند ناهید بینِ دو کسر، مخرج مشترک پیدا کرده است ولی چون مخرج مشترکِ مهدیه کوچک‌تر است به همین دلیل سریعتر حل می‌شود.

پ) شما کار مهدیه را ادامه دهید و کسرهای مساوی 3/4 و 5/6 را بنویسید.

27/36 = 24/32 = 21/28 = 18/24 = 15/20 = 12/16 = 9/12  = 6/8 = 3/4

30/36 = 25/30 = 20/24 = 15/18= 10/12 = 5/6

کسرهای مساوی چگونه به دست آمده اند؟

کسر های مساوی، الگوهای منظم صورت و مخرج هستند. به عبارت دیگر، صورت و مخرجِ کسر اول، در اعدادِ ثابت ضرب می‌شود.

در کسرهای بالا دو کسر دیگر با مخرج های برابر پیدا کنید که با 3/4 و 5/6 برابر باشند. سپس آنها را با هم جمع و نتیجه را با الف و ب مقایسه کنید.

7/12 1 = 19/12 = 57/36 = 30/36 + 27/36 = 5/6 + 3/4

جواب‌ها در هر 3 روش برابر هستند. ولی حل مسئله با کوچکترین مخرج مشترک، ساده‌تر و سریعتر است.

جواب سوالات کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی ششم

1- ابتدا کوچک ترین مخرج مشترک دو کسر را مانند نمونه پیدا کنید و سپس جمع یا تفریق را انجام دهید.

٢ حاصل جمع یا تفریق عددهای مخلوط را به دست آورید. اگر لازم است عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

جواب سوالات کار در کلاس صفحه 26 ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم ابتدایی

💛 JalebFa.ir ❤

✖ درس ضرب کسرها ریاضی ششم ✖

جواب تمرین صفحه ۲۸ ریاضی ششم دبستان

در جدول زیر حل هر مسئله را در سمت چپ بنویسید. در آخرین سطر یک مسئله در مورد ضرب کسرها طرح و آن را حل کنید. مسئله‌ی خود را با مسئله‌های دوستانتان مقایسه کنید.

بهتر است 2/3 هر وعدهی غذایی از میوه‌ها و سبزیجات باشد. اگر در خانواده‌ای در یک وعده 6 واحد ماده‌ی غذایی مصرف شود، بهتر است که چه مقدار از میوه‌ها و سبزیجات باشد؟ 4= 6 × 2/3
برای پختن یک کیک 3/4 کیلوگرم آرد لازم است. برای پختن 2 کیک از همان نوع چقدر آرد لازم است؟ 3/2 = 6/4 = 3/4 × 2
حدود 3/5 دانش آموزان ایرانی در دوره‌ی ابتدایی تحصیل می‌کنند. اگر 1/6 آنها در کلاس ششم تحصیل کنند، چه کسری از کل دانش آموزان کلاس ششمی هستند؟ 1/10 = 3/30 = 1/6 × 3/5
فصل دوم ریاضی ششم، 1/7 از کل کتاب است. درس ضرب کسرها هم 1/4 فصل دوم است. درس ضرب کسرها، چه کسری از کل کتاب است؟ 1/28 = 1/4 × 1/7
پیشنهادی :  جواب سوالات درس چهارم فارسی ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. هرجا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

پیش از انجام ضرب می‌توان کسرها را ساده کرد. جواب کار در کلاس صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

در جدول زیر یک عدد از سطر اوّل و یک عدد از سطر دوم انتخاب کنید؛ به طوری که حاصل ضرب آنها برابر ١ شود. هر جفت از این اعداد را با یک رنگ، رنگ آمیزی کنید و مانند نمونه ضرب آنها را بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۲۹ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۲۹ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 29 و 30 ریاضی ششم

1 در جاهای خالی عددهای مناسب قرار دهید، طوری که در هر ردیف همه ی کسرها با هم مساوی باشند.

28/7 = 24/6 = 20/5 = 16/4 = 12/3 = 8/2 = 4/1 (الف

14/21 = 12/18 = 10/15 = 8/12 = 6/9 = 4/6 = 2/3 (ب

2- در جاهای خالی چه عددی را باید نوشت؟

16/24 = 2/3

عدد 3، 8 برابر شده است، پس ٢ هم باید 8برابر شود.

جواب کاردرکلاس صفحه ۳۰ ریاضی ششم

1- جاهای خالی را با روشی که در فعّالیت ٢ آموختید، پر کنید.

12/6×5 = 10 ➡ 5/6 = 12/ ⬜

10/12×18 = 15 ➡ ⬜/18 = 10/ 12

2- در تساوی 42/35 = ⬜/12 جای خالی را به دو روش پر کنید.

الف) به روش بالا

 

10 = 42 / 35×12

 

ب) ابتدا 42/35 را ساده کنید.

(ساده) 6/5 = 42/35

6/5 = 12/10

جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی ششم ابتدایی

1- حاصل ضرب زیر را به دست آورید. هرجا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

1/2 6 = 13/2 = 3/2 1 × 3/5 2

1 = 72/16 × 14/63

2- حاصل هریک از ضرب های ردیف اول به کدام یک از اعداد در ردیف دوم نزدیکتر است؟

جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی ششم ابتدایی

3- جدول روبه رو را کامل کنید.

3/2 60 20 12 ×
3/4 30 10 6 1/2
1 40 40/30 8 2/3
9/8 45 15 9 3/4

4- حاصل ضرب 3/4 × 5/12 با حاصل ضرب کدام عبارت های زیر برابر است؟

گزینه های صحیح: 

5- الف) 1.5 برابر 3/4 را پیدا کنید.

1/8  1 = 3/4 × 15/10 = 3/4 × 1.5

ب) نصف 3/4 را پیدا کنید.

3/8 = 1/2 × 3/4 = 2 ÷ 3/4

6- در عبارت زیر سه عدد مثال بزنید که اگر به جای ⬜ قرار دهیم رابطه درست باشد:

1 < ⬜ × 2/3

در مربع فوق هر عددی می تواند قرار بگیرد به شرط اینکه از 3/2 بیشتر باشد. مثلاً 2، 10/4، 3، 4، 5 و….

7- چهار کارت با شماره های 1 , 2 , 3 , 4 داریم. این کارت ها را چگونه در جای خالی قرار دهیم تا حاصل ضرب کسرهای به دست آمده بیشترین مقدار ممکن باشد؟

    6= 3/1 × 4/2             یا        6 = 3/2 × 4/1

8- در مسئله ی 7 اگر به جای علامت ضرب، علامت جمع باشد، پاسخ چه خواهد بود؟

1/2  5 = 3/2 + 4/1

9- با قرار دادن عددهای مختلف در جاهای خالی کسرهایی بیابید که حاصل ضرب آنها 8/15 شود.

   8/15 = 16/15 × 1/2       یا   8/15 = 2/5 × 4/3    یا     8/15 = 4/3 × 2/5

10- کدام یک از ضرب های زیر درست محاسبه شده است؟

گزینه سمت راست (55/12)

✖ درس تقسیم کسرها ریاضی ششم دبستان ✖

جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی ششم

1- برای هر شکل یک ضرب و یک تقسیم نوشته شده است. با توجّه به شکل جاهای خالی را پر کنید.

جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی ششم

برای تقسیم دو کسر با مخرج های برابر کافی است صورت‌های آنها را بر یکدیگر تقسیم کنیم.

جواب کار در کلاس صفحه 32 ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم

1- مسئله‌ی زیر را بخوانید و راه حل های داده شده را کامل کنید و توضیح دهید.

الف) 1/2 4 کیلوگرم پسته را در بسته هایی به جرم 1/2 کیلوگرم بسته بندی کرده ایم.

تعداد بسته ها چقدر است؟ 9 بسته

9 = 1/2 ÷ 9/2 = 1/2 ÷ 1/2 4

به کمک شکل تعداد بسته ها 9 است.

ب) اگر بخواهیم جرم هر بسته 3/4 کیلوگرم باشد تعداد بسته‌ها چقدر خواهد بود؟

6 = 18/3 = 3/4 ÷ 18/4 = 3/4 ÷ 9/2 = 3/4 ÷ 1/2 4

با توجّه به شکل تعداد بسته‌ها 6 خواهد بود.

2- در تقسیم‌های زیر مخرج دو کسر متفاوت است. توضیح دهید که چگونه ابتدا مخرج‌ها را برابر کرده‌ایم. راه‌حل‌ها را کامل کنید.

پیشنهادی :  جواب کاربرگ 21 اجتماعی ششم

جواب کار در کلاس صفحه 33 ریاضی ششم

حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی پایه ششم

با روشی که در سال گذشته آموخته اید، می توانید هریک از تقسیم های زیر را ابتدا به ضرب تبدیل کنید و سپس حاصل آن را به دست آورید. راه حل را کامل کنید.

ریاضی ششم فصل دوم کسر با جواب صفحه 34

برای تقسیم دو کسر کافی است که کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کنیم.

جواب کار در کلاس صفحه ی ۳۴ ریاضی ششم

حاصل هر یک از تقسیم‌های زیر را مانند نمونه به دست آورید:

5/2 = 4/7 × 35/8 = 7/4 ÷ 35/8 = 3/4 1 ÷ 3/8 4

1/6 = 4/9 × 3/8 = 9/4 ÷ 3/8

7/9 = 7/6 × 8/12 = 6/7 ÷ 8/12

3/10 = 7/4 × 6/35 = 4/7 ÷ 6/35

جواب فصل دوم ریاضی ششم ابتدایی تمرین صفحه ۳۵

جواب فصل دوم ریاضی ششم ابتدایی تمرین صفحه ۳۵

💛 جالب فا

درس محاسبات با کسر فصل دوم ریاضی ششم دبستان

جواب ریاضی ششم فعالیت صفحه ۳۶ محاسبات با کسر

عماد و دوستانش برای جشن مبعث پیامبر شربت آبلیمو درست کردند. دررجدول زیر موادّی که آنها استفاده کرده اند و مقدار آن داده شده است. اگر این مقدار شربت را در لیوان هایی بریزیم که در هر کدام 1/5 کیلوگرم شربت جا می‌شود، این مقدار شربت برای پر کردن چند لیوان کافی است؟ (راه حل را کامل کنید.)

مقدار شربت:

51/10 = 36/10 + 5/10 + 10/10 = 18/5 + 1/2 + 1 = 3/5 3 + 1/2 + 1

بنابراین، این مقدار شربت برای حدود 25 لیوان کافی است.

مقدار موادّ لازم را برای ١٠٠ لیوان پیدا کنید.

هرکدام باید تقریباً 4 برابر شود.

جواب کار در کلاس صفحه ۳۶ ریاضی کلاس ششم

مانند نمونه حاصل هر عبارت را به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه ۳۶ ریاضی کلاس ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی

اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید. در مورد روش های مختلف آن در کلاس گفتگو کنید.

جواب فعالیت صفحه 37 ریاضی ششم ابتدایی

آیا شما می توانید فعّالیت بالا را به روش دیگری انجام دهید؟

می‌توان همه‌ی مخرج کسرها را با هم برابر کرده و صورت‌ها را مقایسه نمود.

جواب کار در کلاس صفحه 37 ریاضی ششم ابتدایی

هر دسته از اعداد را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

  • 1/10 > 1/25 > 1/100
  • 8/5 > 5/8 > 1/2 > 2/9
  • 3/7 > 3/9 > 3/20
  • 2/3 1 > 3/2 > 7/5 > 4/3

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی ششم ابتدایی

راحله با نصف پول خود یک کتاب خرید و با 3/4 باقیمانده ی پولش یک دفتر خرید. اگر پس از خرید کتاب و دفتر ١٢٠٠ تومان برای راحله باقی مانده باشد، پول راحله چقدر بوده است؟ راه حل را کامل کنید و آن را توضیح دهید.

با توجّه به شکل کافی است که حاصل ضرب ١٢٠٠ × ۸ را پیدا کنیم.

صفحه 38 ریاضی ششم دبستان

آیا روش دیگری برای حلّ مسئله‌ی بالا می‌دانید؟ مثلاً می‌توان معادله‌ی ریاضی آن را نوشت.

جواب سوالات کار در کلاس صفحه ۳۸ ریاضی ششم

1- کشاورزی نیمی از زمین خود را گندم کاشت. او نیم دیگر را سه قسمت کرد و در یک قسمت آن جو و در یک قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس قسمت سوم را هم نصف کرد و در یک قسمت آن سبزیجات کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزیجات کاشته است؟ از شکل استفاده کنید.

2- دانش آموزان یک کلاس در مسابقات دهه ی فجر شرکت کردند. 1/3 (یک سوم) این تعداد در مسابقه ی عکاسی راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند. اگر تعداد کسانی که در مسابقه ی عکاسی شرکت کردند 8 نفر باشد این کلاس چند دانش آموز دارد؟

این  کلاس 32 دانش آموز دارد.

جواب سوالات کار در کلاس صفحه 38 ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ی ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

1- کدام یک از دسته کسرها از کوچک به بزرگ مرتب شده اند؟ گزینه ب (3/5 , 6/15 , 2/10)

2- کدام محاسبه درست انجام شده است؟ گزینه سمت چپ

3- یکی از کسرهای زیر با بقیه برابر نیست. آن را مشخص کنید. سومین کسر (15/35)

4- حاصل 1/12 – 1/4 + 1/3 به کمک یکی از روش‌های زیر به دست آورید.

الف) با مخرج مشترک گرفتن

1/2 = 6/12 = 12 / (4+3-1)

5- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه 39 ریاضی ششم ابتدایی

8- آیا امکان دارد که 1/3 پول شما از نصف پول دوستتان بیشتر باشد؟ چگونه؟ توضیح دهید و مثال بزنید.

بله ممکن است. فرض می‌کنیم من 6 میلیون تومان دارم و دوست من 6 هزار تومان داشته باشد. در این حالت 1/3 (یک سومِ) پول من می‌شود 2 میلیون تومان و 1/2 (یک دومِ) پول دوستم می‌شود 3 هزار تومان. پس به میزان پول مربوط است.

پیشنهادی :  جواب سوالات درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی

9- برای شکل زیر یک مسئله طرح و آن را حل کنید. پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

کودکی، یک چهارم (1/4) کیک تولد را خورده است که معادل 250 گرم می‌شود. چند گرم از کیک باقی مانده است؟ 750 گرم باقی مانده است زیرا کل کیک 1000 گرم بوده است و سه چهارمِ آن میشود 750 گرم.

مرور فصل دوم ریاضی ششم با جواب

جواب فرهنگ نوشتن ریاضی ششم صفحه ی ۴۰

1- چگونه معکوس یک کسر را به دست می آوریم؟

با جابجا کردنِ صورت و مخرجِ کسر، معکوس آن به دست می‌آید.

2- آیا معکوس یک کسر همیشه از خود آن کسر کوچکتر است؟ توضیح دهید.

خیر، این موضوع برای کسرهای کوچکتر از واحد صادق نیست. برای آشنایی با کسر های کوچکتر از واحد بروی همین لینک آبی  کلیک کنید.

3- آیا حاصل تقسیم های روبه رو برابر است؟ چرا؟

  5 =  1/5 ÷ 1

  1/5 = 1 ÷ 1/5

خیر مساوی نیستند، زیرا در تقسیم، عمل جابجایی برقرار نیست.

4- با رسم شکل توضیح دهید که چگونه حاصل 3/5 × 1/3 برابر 1/5 است.

1/53/15 = 3/5 × 1/3

جواب فرهنگ نوشتن ریاضی ششم صفحه ی ۴۰

5- در جای خالی چه تعداد کسر می توان نوشت تا رابطه ی زیر درست باشد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

10/3 = 5/1 × 2/3

به جای 5/هم می‌توان هر کسر معادل آن را قرار داد مثلاً 10/2 و…

جواب تمرین صفحه ی ۴۰ ریاضی ششم

1- هریک از نوارهای کاغذی زیر، به قسمت های مساوی تقسیم شده است. کسری را که هر نوار نشان می دهد، مانند نمونه بنویسید و با توجّه به آن جاهای خالی را پر کنید.

جواب تمرین صفحه ی 40 ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ی ۴۱ ریاضی ششم

2- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و تا حدّ امکان ساده کنید.

1/3 6 =  5/12 2  – 3/4 8

17/15 9 =  13/15 6  + 3/5 2

1/9 2 =  4/9 8  × 1/4

1/5 1 =  2/3 4  ÷ 3/5 5

3- در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.

 1 =  7 × 1/7

 1 =  4/5 × 5/4

 1 = 2 × 1/2

3 = 1 ÷ 3

1 = 5 ÷ 5

4- مریم 3/4 اوقات فراغت خود را به مطالعه گذراند. او این وقت را به طور مساوی برای مطالعه ی 6 کتاب استفاده کرد. مریم برای هر کتاب چه کسری از اوقات فراغت خود را صرف کرده است؟

 

1/8 = 6 ÷ 3/4

 

1/8 = 6 ÷ 3/4

حل تمرین صفحه ی ۴۱ ریاضی ششم

5- محیط مثلث و محیط مستطیل را در شکل روبه رو به دست آورید. محیط شکل چقدر است؟ مساحت مستطیل را هم به دست آورید.

حل تمرین صفحه ی ۴۱ ریاضی ششم ابتدایی

6- سه کسر بین 1 و 2 را بنویسید که از 1/2 1 بزرگتر باشد.

7- مسئله‌ی زیر را به دلخواه خود کامل و آن را حل کنید. مسئله‌ی خود را با مسئله‌های دانش‌آموزان دیگر مقایسه کنید:

امید 1/5 عیدی خود را برای کمک به نیازمندان هدیه کرد و  2/3 عیدی‌اش را برای خریدن لباس مدرسه صرف کرد، چه کسری از عیدیِ امید باقی مانده است؟

13/15 = 2/3  + 1/5

 2/15 = 13/15  – 15/15

پس  2/15 باقیمانده است.

8- مجموع کسرهای سطرها، ستون ها و قطرهای مربع روبرو 1/2 است. سه تا از کسرها داده شده اند. بقیه را پیدا کنید.

جواب مربع صفحه ۴۱ ریاضی ششم دبستان

جواب تمرین ریاضی ششم صفحه ۴۲

9- با تقسیم هر شکل به قسمت های مساوی، کسر مورد نظر را نشان دهید.

جواب تمرین ریاضی ششم صفحه 42

10- فاصله‌ی دو شهر آ و ب، 120 کیلومتر است. اتوموبیلی 2/3 فاصله‌ی آ تا ب را پیموده و توقف کرد. اتوموبیل دیگری نصف فاصله‌ی ب تا آ را پیمود و توقف کرد. فاصله‌ی دو اتومبیل از هم در این حالت چقدر است؟

7/6 = 1/2 + 2/3

1/6 = 6/6 + 7/6

پس 1/6 از هم فاصله دارند که می‌شود 20 کیلومتر (20 = 120 × 1/6)

11- اگر شکل روبه 4/3 را نشان دهد، واحد را رسم کنید.

جواب تمرین ریاضی ششم صفحه ی ۴۲

جواب سوال معما و سرگرمی ریاضی ششم صفحه 42

یک مخزن آب 171 لیتر گنجایش دارد. این مقدار آب را در سه مخزن آ، ب و ج ریخته ایم. حجم مخزن آ 1/3 مخزن ب و حجم مخزن ج 1/4 مخزن ب است. حجم هر مخزن چند لیتر است؟

جواب نهایی سوال معما و سرگرمی ریاضی ششم ابتدایی صفحه ۴۲ :

  • حجم مخزن آ: 36 لیتر
  • حجم مخزن ب: 108 لیتر
  • حجم مخزن ج: 27 لیتر
جواب سوال معما و سرگرمی ریاضی ششم ابتدایی صفحه 42

راه حل:

171  = ب 1/ + ب 1/ + ب 1/3

171  = ب 19/12

108 = مخزن ب

 36 =    1/3 × 108 = مخزن آ

27 =    1/4 × 108 = مخزن ج

❤❤❤

امیدوارم از جواب سوالات ریاضی ششم فصل دوم راضی باشید، ضمناً می‌توانید با کلیک بر روی لینک: جواب فصل اول ریاضی ششم ابتدایی با جواب این فصل هم همراه باشید.

درباره این مطلب نظر دهید !