راهنمای پودمان 5 کار و فناوری هفتم

راهنمای پودمان 5 کار و فناوری هفتم / گام به گام پودمان پنجم کار و فناوری پایه 7

جواب پرسش صفحه44 و کاردرکلاس صفحه 46 کاروفناوری هفتم
جواب پرسش صفحه44 و کاردرکلاس صفحه 46 کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 5 کتاب کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس صفحه 48 کاوفناوری هفتم
جواب کاردرکلاس صفحه 48 کاوفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 5 کتاب کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس صفحه 51 کاروفناوری هفتم
جواب کاردرکلاس صفحه 51 کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 5 کتاب کاروفناوری هفتم

پیشنهادی :  جواب سوالات درس شانزدهم 16 آداب مطالعه فارسی ششم ابتدایی
درباره این مطلب نظر دهید !