راهنمای پودمان 11 کار و فناوری هفتم

راهنمای پودمان 11 کار و فناوری هفتم / گام به گام پودمان یازدهم کار و فناوری پایه 7

جواب کاردرکلاس صفحه 139 کاروفناوری هفتم
جواب کاردرکلاس صفحه 139 کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 11 کتاب کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس صفحه 150 کاروفناوری هفتم
جواب کاردرکلاس صفحه 150 کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 11 کتاب کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس صفحه 152 کاروفناوری هفتم
جواب کاردرکلاس صفحه 152 کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 11 کتاب کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس صفحه 155 کاروفناوری هفتم
جواب کاردرکلاس صفحه 155 کاروفناوری هفتم

جواب کاردرکلاس و پرسش های پودمان 11 کتاب کاروفناوری هفتم

پاسخ کار درکلاس صفحه 138 کاروفناوری هفتم
پاسخ کار درکلاس صفحه 138 کاروفناوری هفتم

گان به گام پودمان 11 کاروفناوری هفتم

پیشنهادی :  گام به گام درس 7 نگارش هشتم
درباره این مطلب نظر دهید !