جواب فصل دوم علوم هفتم

جواب فصل دوم علوم هفتم

سوالات فصل دوم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن علوم هفتم با جواب و پاسخ کامل شامل جواب فعالیت صفحه ی 7 و  8 و 9 و 10 و 11 علوم هفتم فصل ۲ و همچنین جواب خود را بیازمایید صفحه 10 علوم هفتم فصل 2 که در این نوشتار از جالب فا تقدیم شما خواهد شد.

سوالات فصل دوم علوم هفتم با پاسخ

جواب فعالیت صفحه ۷ علوم هفتم

شکل زیر،‌ جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان می‌دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟ 

از آنجایی که کیلوگرم نسبت به گرم واحد بزرگتری می‌باشد، چیزهای سنگین‌تر (با جِرم بیشتر) را با کیلوگرم ثبت کرده است و چیزهای سبک‌تر (با جِرم کمتر) را با گرم نمایش داده است تا دقت اندازه گیری افزایش پیدا کند.

صفحه 8 علوم هفتم با جواب

با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری جرم تخمینی خودتان را بنویسید.

ردیف نام ماده جرم تخمینی
(کیلوگرم)
جرم اندازه‌گیری‌شده
(کیلوگرم)
وزن اندازه‌گیری‌شده
(نیوتون)
1 گردو 0.02 0.013 0.1
2 پرتقال 0.15 0.25 2.5
3 گوشی همراه 0.15 0.15 1.5
4 کتاب علوم 0.3 0.20 2

تکرار اندازه‌گیری و میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده، دقت اندازه‌گیری شما را افزایش می‌دهد.

جواب فعالیت صفحه ۸ علوم هفتم

شکل زیر چند اندازه‌گیری طول را نشان می‌دهد.

جواب فعالیت صفحه 8 علوم هفتم

چرا طول مداد با سانتی‌متر، قطر نوک آن با میلی‌متر، طول حیاط با متر و فاصله‌ی تهران تا مشهد با کیلومتر بیان شده است؟

چون طول مداد بیشتر از قطر نوک مداد است و طول حیاط خیلی کمتر از فاصله ی ترهان تا مشهد است، به همین دلیل نمی‌توان برای نوک مداد که قطرش بسیار کوچک است از کیلومتر یا واحد دیگری ‌جز میلی‌متر استفاده کرد. یا مثلاً برای طول حیاط مدرسه که فقط چندمتر است منطقی نیست که از واحد کیلومتر استفاده کنیم.

پیشنهادی :  جواب فصل پانزدهم علوم هفتم

واحد باید با اندازه‌ی جسم متناسب باشد. همانگونه که برای واحد جرم این تناسب را رعایت کردیم، برای واحد طول نیز باید رعایت کنیم. برای اینکه اندازه‌ها دقیق بیان شوند، باید برای هر یک از واحد مناسب استفاده کرد.

قطر نوک مداد در حد میلی‌متر، طول مداد در حد سانتی‌متر، طول حیاط مدرسه در حد متر و مسافت تهران تا مشهد در حد کیلومتر است. 

❤ JalebFa.ir ❤

فعالیت صفحه ی 9 علوم هفتم

با استفاده از استوانه ی مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و درباره ی روش اندازه گیری خود توضیح دهید.

جواب فعالیت صفحه 9 فصل دوم علوم هفتم

کمی آب در استوانه‌ی مدرج می‌ریزیم و حجم آن را (از روی خطوط مُدَرَّج روی استوانه) می‌خوانیم و یادداشت می‌کنیم. سپس سنگ را نیز داخلِ استوانه‌ی مدرج انداخته و دوباره حجم را می‌خوانیم و یادداشت می‌کنیم. حال این دو عددی که یادداشت نمودیم را از یکدگر منها می‌کنیم. حاصل تفریق به دست آمده نشان‌دهنده‌ی حجم سنگ می‌باشد.

فعالیت صفحه 9 علوم هفتم با جواب

چند مکعب هم اندازه ی چوبی، فلزی و… بردارید و با اندازه ‌گیری جرم و حجم آنها جدول را کامل کنید.

مکعب مکعب چوبی مکعب فلزی مکعبِ (شیشه‌ای)
جرم (گرم) 1.5 16 5
حجم (سانتی‌متر مکعب) 2 2 2
 جرم بر حجم (گرم بر سانتی‌متر مکعب) 0.75 8 2.5

جواب فعالیت صفحه 9 فصل دوم علوم هفتم

الف) نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است؟

مکعب فلزی

ب) چه رابطه ای بین این نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد؟

هرچه نسبتِ جرم به حجمِ ماده‌ای بیشتر باشد، آنگاه آن ماده بیشتر در آب فرو می‌رود.

پیشنهادی :  گام به گام درس 11 تاریخ دوازدهم انسانی

نسبتِ جرم به حجم را چگالی می‌گویند. چگالی آب 1 گرم بر سانتی‌متر مکعب است. ماده‌ای که چگالی آن بیشتر از 1 باشد در آب فرو می‌رود و جسمی که چگالی‌اش کوچکتر از 1 باشد بر روی سطح آب شناور باقی خواهد ماند.

جالب فا ❤ JalebFa.ir ❤

خود را بیازمایید علوم هفتم فصل 2

جواب خود را بیازمایید علوم هفتم صفحه ۱۰

جواب خود را بیازمایید فصل دوم علوم هفتم صفحه 10
دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک کلید نخست با ترازو جرم آن را اندازه گیری کرد (12g) سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانه مدرج و مقداری آب اندازه گرفت. با توجه به اعداد روی شکل، چگالی کلید را حساب کنید.

پاسخ خود را بیازمایید صفحه 10 علوم هفتم

جرم کلید = 12 گرم

حجم کلید = (حجم آب + حجم کلید) – حجم آب = 53 – 50 = 3 سانتی متر مکعب

چگالی کلید = جرم کلید ÷ حجم کلید = 12 ÷ 3 = 4 گرم بر سانتی متر مکعب

بنابراین همانطور که در محاسبات فوق مشاهده کردید، چگالی کلید 4 گرم بر سانتی متر مکعب می‌باشد.

جالب فا

فعالیت صفحه 10 علوم هفتم با جواب

دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک سنگ کوچک، ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه می‌گیرد و مقدار ۴۰۰ گرم را به دست می‌آورد، سپس آن را درون استوانه ی مدرج که ۵۰۰ سانتی‌متر مکعب آب دارد، می‌اندازد. سطح آب روی ۶۰۰ سانتی‌متر مکعب قرار می‌گیرد. چگالی سنگ چقدر است؟

جواب فعالیت صفحه 10 علوم هفتم فصل ۲

جرم سنگ = 400 گرم

حجم سنگ = مجموع حجم آب و سنگ منهای حجم آب = 600 – 500 = 100 سانتی متر مکعب

پیشنهادی :  حل تمرین های فصل هفتم ریاضی هفتم

چگالی سنگ = جرم سنگ ÷ حجم سنگ = 400 ÷ 100 = 4 گرم بر سانتی متر مکعب

بنابراین همانطور که در محاسبات بالا هم مشاهده کردید، چگالی سنگ 4 گرم بر سانتی متر مکعب به دست آمد.

فعالیت صفحه ۱۱ علوم هفتم فصل ۲

با استفاده از ساعت یا زمان سنج زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضای گروه خود را اندازه‌گیری کنید. برای این منظور تعداد ضربان‌ها را در یک دقیقه بشمارید. این کار را برای هر نفر، سه بار تکرار کنید و میانگین آن را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه ی ۱۱ علوم هفتم

دانش آموز تعداد ضربان میانگین تعداد ضربان
نگین 70,75,80 75
دیانا 80,85,90 85
زهرا 65,70,75 70
هدیه 85,90,95 90
مهلا 75,85,80 80

جواب فعالیت های فصل دوم علوم هفتم در این نوشتار تقدیم شما شد که امیدوارم از آن راضی و خوشحال باشید و باز هم به جالب فا سر بزنید.

درباره این مطلب نظر دهید !